2022-07-20

Newsletter 28 GRATUIT - IULIE 2022


Sinteza modificărilor fiscale
- OG nr. 16/2022 -
_______________________________________
NEWSLETTER NR.28
20 IUL 2022
ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA
LAURENTIU STANCIU
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
În Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 a fost publicată OG nr. 16/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Vă prezentăm, mai jos, principalele prevederi ale actului normativ.
I. Impozit pe profit
1. La profitul reinvestit au fost adăugate și activele utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare. Activele utilizate în activitatea producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Această prevedere va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
2. În cazul în care o persoană juridică română primește dividende de la o filială/sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene, aceasta poate avea una din următoarele forme: societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă sau altă formă de organizare a unei persoane juridice aflate sub incidența legislației române. Prin urmare, neimpozitarea dividendelor primite (minim 10% pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin un an) va putea fi aplicată și de către persoanele juridice române care sunt organizate și sub altă formă decât formele prevăzute de legea societăților. Această prevedere a intrat în vigoare din 18 iulie 2022.
3. Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative vor fi impozitate tot cu cota de 8%. Această prevedere va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
4. Nu se va reține la sursă niciun impozit pe dividende în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă, la data plății dividendelor, fiecare dintre aceste persoane îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
Persoana juridică beneficiară a dividendelor:
• deține minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plătește dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv;
• este constituită ca o «societate pe acțiuni», «societate în comandită pe acțiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române;
• plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;
Persoana juridică care plătește dividendele:
• este constituită ca o «societate pe acțiuni», «societate în comandită pe acțiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv»,
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
«societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române;
• plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.
Prin urmare, neimpozitarea dividendelor între persoane juridice române va trebui să respecte mai multe condiții și anume tipul de organizare, impozitul aplicat, dar și condiția de minim 10% pe o perioadă neîntreruptă de 1 an la data plății. Această prevedere a intrat în vigoare de la 18 iulie 2022.
II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
1. O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
• a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro;
• capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
• nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
• a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
• are cel puțin un salariat (persoana juridică nou-înființată are termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective);
• are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor.
De la 1 ianuarie 2023 o societatea poate aplica prin opțiune (nu mai este obligatoriu) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă veniturile (baza impozabilă) nu depășesc 500.000 euro, nu realizează venituri din consultanță/management peste 20% din total venituri, are cel puțin un salariat cu normă întreagă sau contract de administrare/mandat cu salariul minim brut și asociații/acționarii care dețin mai mult de 25% din acțiuni/parți sociale nu au mai mult de 3 societăți care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
2. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - «Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 - «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 - «Alte servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentație n. c. a.», 5630 - «Baruri și alte activități de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să li se aplice condițiile privind plafonul de 500.000 euro, ponderea de maxim 20% a serviciilor de consultanță, condiția minimă privind un salariat cu normă întreagă sau deținerea peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la mai mult de trei microîntreprinderi.
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
3. De la 1 ianuarie 2023 persoanele juridice române NU vor aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ci impozitul pe profit, în cazul în care desfășoară următoarele activități:
• activități în domeniul bancar;
• activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
• persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
• persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.
4. De la 1 ianuarie 2023, în cazul în care oricare dintre asociații/acționarii unei persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și nu desfășoară activități conform codurilor CAEN (5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630), aceștia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, iar pentru restul persoanelor juridice urmând să aplice impozit pe profit. Prin urmare, dacă un asociat/acționar deține peste 25% la mai mult de 3 persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și nu au codurile CAEN exceptate, atunci trebuie să stabilească care sunt cele 3 societăți care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, iar celelalte trebuie să aplice obligatoriu impozit pe profit.
5. Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023. Prin urmare, o societatea care va aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și va ieși (depășirea plafonului de 500.000 euro, venituri din servicii de consultanță peste 20 % din totalul veniturilor, nu mai are un salariat etc.), atunci nu va mai putea opta ulterior pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
6. Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepția următoarele situații:
• venituri mai mari de 500.000 euro;
• ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv;
• nu are cel puțin un salariat;
• începe să desfășoare activități în domeniul bancar, domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii, domeniul jocurilor de noroc sau activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale;
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
• asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi;
În cazul în care o microîntreprindere îndeplinește cel puțin una din condițiile de mai sus, atunci va trece la impozit pe profit începând cu trimestrul în care se îndeplinește condiția. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.
7. O persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă
• capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
• are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
• are cel puțin un salariat în termen de maxim 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.
8. În cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. Dacă perioada de suspendare este mai mare de 30 de zile, atunci după cele 30 de zile intervine obligația de a trece la impozit pe profit.
9. Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1% de la 1 ianuarie 2023. Societatea va avea obligația să aibă cel puțin un salariat (salariat cu normă întreagă sau norme parțiale care însumează o normă întreagă sau contract de administrare/mandat cu remunerația la nivelul salariul minim brut) pentru a putea aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Prin urmare, cota de impozitare pentru microîntreprinderi devine unică - 1% și se elimină cota de 3%, în corespondență cu obligativitatea unui salariat cu normă întreagă.
10. Pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiția privind minim un salariat se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Prin urmare, dacă societatea încetează un contract individual de muncă și dorește să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, atunci are obligația să angajeze un nou salariat în termen de maxim 30 de zile.
11. Nu se va include în baza impozabilă la microîntreprinderi dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și filiala îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus: impozitul
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
aplicat, forma de societate și deținerea minimă de 10% pe o perioadă neîntreruptă de minim 1 an.
12. Persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor prin intermediul formularului 700.
13. Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor (ex. venituri peste 500.000 euro, venituri din consultanță/management peste 20% din veniturile totale, nu are un salariat, asociați cu mai mult de 3 persoane juridice care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor) comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.
14. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări sau cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum și altor organizații internaționale și pun în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine:
• sumele aferente sponsorizărilor efectuate sau cheltuieli UNICEF sau alte organizații internaționale, precum și sumele reportate, după caz;
• costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale și sumele reportate, după caz.
Reducerea de impozit (OUG nr. 153/2020) se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sponsorizării și a costul casei de marcat. Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private (formular 107) se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
III. Impozitul pe venit
1. Persoanele fizice NU vor mai fi scutite de impozitul pe venitul din salarii ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere (Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități).
2. Facilități fiscale specifice domeniul construcțiilor se aplică doar pentru activitatea desfășurată în România. Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României. Cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României. Prin urmare, în situația unei societăți care realizează cifra de afaceri cu cod CAEN de construcții, dar realizează și venituri din străinătate, aceasta este exclusă de la calcul activității în construcții și inclusă în cifra totală de afaceri. Astfel, pentru acele societăți care au o cifră de afaceri din construcții realizată în afara țării mai mare de 20%, nu vor putea fi acordate facilitățile salariaților din țară, însă vor avea obligația de menținere a salariului minim de 3.000 lei.
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
3. Cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării (nou-înființați) sau de la 1 ianuarie (pentru cei înregistrați în anii anteriori), inclusiv luna în care se aplică scutirea, astfel că determinarea procentului dintre CA specifică domeniului construcțiilor la CA totală se va realiza începând cu 18 iulie 2022 prin raportarea la CA aferentă anului în curs și nu la anul precedent.
4. Scutirile specifice domeniului construcțiilor sau sectorului agricol și în industria alimentară aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale. Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.
5. Indemnizațiile pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice reprezintă venituri neimpozabile de la 1 ianuarie 2023.
6. Începând cu 1 ianuarie 2023, contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit și care înregistrează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Practic persoanele fizice din activități independente care vor depăși plafonul de 25.000 euro în anul 2023 vor trece la sistem real începând cu anul 2024. Pentru anul 2022 se va aplica în continuare plafonul de 100.000 euro pentru cei care aplică norma de venit.
7. Prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili HG nr. 38/2008 care efectuează activități mobile de transport rutier vor fi impozabile dacă depășesc de 2,5 ori nivelul legal, dar nu mai mult de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Celelalte prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate reprezintă avantaje salariale care se vor include în plafonul maxim neimpozabil de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Această prevedere va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
8. Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea acestora și cea publică reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venitul din salarii începând cu 18 iulie 2022.
9. Începând cu 1 ianuarie 2023 se vor încadra la venituri neimpozabile la calcul impozitului din salarii și veniturile cumulate lunar în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat din următoarele categorii:
• prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii (altele decât cele acordate lucrătorilor mobili în domeniul transportului rutier);
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
• contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi;
• cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană în anumite condiții (angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință, spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii sau într-un imobil închiriat în acest scop de angajator, există contract de închiriere între angajator și terța persoană, plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți);
• contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora în limita unui plafon anual egal cu câștigul salarial mediu brut;
• contribuțiile la un fond de pensii facultative sau la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
• primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii în limita unei sume anual de 400 euro, pentru fiecare persoană;
• sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Atenție! Ordinea în care veniturile de mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.
La stabilirea plafonului lunar neimpozabil pentru contravaloarea hranei nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare. Prin urmare, dacă salariaților li se acordă tichete de masă, atunci acestor salariați nu li se aplică această plafonare, ci doar salariaților care li se dă hrană preparată de societate sau achiziționată de la unități specializate.
10. Începând cu 1 ianuarie 2023 deducerea personală va cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului.
Deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:
Persoane aflate în întreținere
fără
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 și peste
Venit brut lunar
Procent din salariul minim
Procent din salariul minim
Procent din salariul minim
Procent din salariul minim
Procent din salariul minim
de la.... la...
1
salariul minim
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
45,00%
salariul minim + 1 leu
salariul minim + 50 lei
19,50%
24,50%
29,50%
34,50%
44,50%
salariul minim + 51 lei
salariul minim + 100 lei
19,00%
24,00%
29,00%
34,00%
44,00%
salariul minim + 101 lei
salariul minim + 150 lei
18,50%
23,50%
28,50%
33,50%
43,50%
salariul minim + 151 lei
salariul minim + 200 lei
18,00%
23,00%
28,00%
33,00%
43,00%
salariul minim + 201 lei
salariul minim + 250 lei
17,50%
22,50%
27,50%
32,50%
42,50%
salariul minim + 251 lei
salariul minim + 300 lei
17,00%
22,00%
27,00%
32,00%
42,00%
salariul minim + 301 lei
salariul minim + 350 lei
16,50%
21,50%
26,50%
31,50%
41,50%
salariul minim + 351 lei
salariul minim + 400 lei
16,00%
21,00%
26,00%
31,00%
41,00%
salariul minim + 401 lei
salariul minim + 450 lei
15,50%
20,50%
25,50%
30,50%
40,50%
salariul minim + 451 lei
salariul minim + 500 lei
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
40,00%
salariul minim + 501 lei
salariul minim + 550 lei
14,50%
19,50%
24,50%
29,50%
39,50%
salariul minim + 551 lei
salariul minim + 600 lei
14,00%
19,00%
24,00%
29,00%
39,00%
salariul minim + 601 lei
salariul minim + 650 lei
13,50%
18,50%
23,50%
28,50%
38,50%
salariul minim + 651 lei
salariul minim + 700 lei
13,00%
18,00%
23,00%
28,00%
38,00%
salariul minim + 701 lei
salariul minim + 750 lei
12,50%
17,50%
22,50%
27,50%
37,50%
salariul minim + 751 lei
salariul minim + 800 lei
12,00%
17,00%
22,00%
27,00%
37,00%
salariul minim + 801 lei
salariul minim + 850 lei
11,50%
16,50%
21,50%
26,50%
36,50%
salariul minim + 851 lei
salariul minim + 900 lei
11,00%
16,00%
21,00%
26,00%
36,00%
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
salariul minim + 901 lei
salariul minim + 950 lei
10,50%
15,50%
20,50%
25,50%
35,50%
salariul minim + 951 lei
salariul minim + 1.000 lei
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
35,00%
salariul minim +1001 lei
salariul minim + 1.050 lei
9,50%
14,50%
19,50%
24,50%
34,50%
salariul minim + 1.051 lei
salariul minim + 1.100 lei
9,00%
14,00%
19,00%
24,00%
34,00%
salariul minim + 1.101 lei
salariul minim + 1.150 lei
8,50%
13,50%
18,50%
23,50%
33,50%
salariul minim + 1.151 lei
salariul minim + 1.200 lei
8,00%
13,00%
18,00%
23,00%
33,00%
salariul minim + 1.201 lei
salariul minim + 1.250 lei
7,50%
12,50%
17,50%
22,50%
32,50%
salariul minim + 1.251 lei
salariul minim + 1.300 lei
7,00%
12.00%
17,00%
22,00%
32,00%
salariul minim + 1.301 lei
salariul minim + 1.350 lei
6,50%
11,50%
16,50%
21,50%
31,50%
salariul minim + 1.351 lei
salariul minim + 1.400 lei
6,00%
11,00%
16,00%
21,00%
31,00%
salariul minim + 1.401 lei
salariul minim + 1.450 lei
5,50%
10,50%
15,50%
20,50%
30,50%
salariul minim + 1.451 lei
salariul minim + 1.500 lei
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
30,00%
salariul minim + 1.501 lei
salariul minim + 1.550 lei
4,50%
9,50%
14,50%
19,50%
29,50%
salariul minim + 1.551 lei
salariul minim + 1.600 lei
4,00%
9,00%
14,00%
19,00%
29,00%
salariul minim + 1.601 lei
salariul minim + 1.650 lei
3,50%
8,50%
13,50%
18,50%
28,50%
salariul minim + 1.651 lei
salariul minim + 1.700 lei
3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
28,00%
salariul minim + 1.701 lei
salariul minim + 1.750 lei
2,50%
7,50%
12,50%
17,50%
27,50%
salariul minim + 1.751 lei
salariul minim + 1.800 lei
2,00%
7.00%
12,00%
17,00%
27,00%
salariul minim + 1.801 lei
salariul minim + 1.850 lei
1,50%
6,50%
11,50%
16,50%
26,50%
salariul minim + 1.851 lei
salariul minim + 1.900 lei
1,00%
6,00%
11,00%
16,00%
26,00%
salariul minim + 1.901 lei
salariul minim + 1.950 lei
0,50%
5,50%
10,50%
15,50%
25,50%
salariul minim + 1.951 lei
salariul minim + 2.000 lei
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
25,00%
În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
întreținerea căruia/cărora se află aceștia. Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului sunt considerați întreținuți.
Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
• 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
• 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.
11. Începând cu anul 2023, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (ex. contractele de închiriere bunuri imobile), altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil. Prin urmare, din anul 2023 nu se va mai deduce din venitul brut cheltuieli forfetare în cuantum de 40% din venitul brut.
12. Veniturile sub formă de dividende distribuite persoanelor fizice după data de 1 ianuarie 2023, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.
13. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
Tranșe de venit brut
Impozit de la 1 august 2022
până la 10.000 inclusiv
3%
peste 10.000-66.750 inclusiv
300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
peste 66.750
11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750
Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului de mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.
14. De la 1 ianuarie 2023 la transferul de proprietate asupra bunurilor imobile (construcții, terenuri) contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
• 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute pe o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
• 1% construcțiile sau terenurile deținute o perioadă mai mare de 3 ani.
15. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Această prevedere se aplică contractelor de închiriere încheiate de la 1 ianuarie 2023. În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.
IV. Contribuții sociale
1. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții, sectorul agricol sau în industria alimentară și se încadrează în condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale (codul CAEN, cifra de afaceri specifică domeniului este peste 80% din cifra de afaceri totală, venitul brut de maxim 10.000 lei), cota contribuției de asigurări sociale (CAS) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.
2. Prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili HG nr. 38/2008 care efectuează activități mobile de transport rutier se vor include în baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CAS și CAM) dacă depășesc de 2,5 ori nivelul legal, dar nu mai mult de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Celelalte prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate reprezintă avantaje salariale care se vor include în plafonul maxim neimpozabil de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.
3. Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea acestora și cea publică NU se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CASS și CAM) începând cu 18 iulie 2022.
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
4. Începând cu 1 ianuarie 2023 NU se vor include în baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS, CASS și CAM) veniturile cumulate lunar în limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat din următoarele categorii de avantaje salariale:
• prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii (altele decât cele acordate lucrătorilor mobili în domeniul transportului rutier);
• contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi;
• cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană în anumite condiții (angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință, spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii sau într-un imobil închiriat în acest scop de angajator, există contract de închiriere între angajator și terța persoană, plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți);
• contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora în limita unui plafon anual egal cu câștigul salarial mediu brut;
• contribuțiile la un fond de pensii facultative sau la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
• primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii în limita unei sume anual de 400 euro, pentru fiecare persoană;
• sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Atenție! Ordinea în care veniturile de mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.
5. Contribuțiile sociale datorate (CAS, CASS) de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări calculate prin aplicarea cotei asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:
• sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
• sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
• sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
• au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
• realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.
În cazul în care contribuțiile sociale (CAS, CASS) calculate la venitul brut sunt mai mici decât contribuțiile sociale calculată la salariul minim, atunci diferența se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. Prin urmare, dacă o persoană are venituri din unul sau mai multe contracte de muncă, indiferent de normă, cu o valoare cumulată mai mică de un salariu minim brut și nu se află în situațiile exceptate de lege, atunci se vor datora contribuții sociale la nivelul unui salariu minim și vor fi suportate de către angajator. Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022. Atenție! Angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile de mai sus, iar în cazul situației în care salariatul are mai multe contracte de muncă, procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.
6. Persoanele fizice datorează CAS dacă veniturile totale cumulate din activități independente (veniturile nete și/sau a normele anuale de venit), venitul brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă și a veniturile nete din drepturi de proprietate intelectuală sunt cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe țară. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
• nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
• nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară;
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
contribuția, atunci plătitorul de venit are obligația să calculeze și să rețină această contribuție prin declarația 112. În cazul în care veniturile din drepturi de proprietate sau veniturile din activitatea sportivă depășesc plafonul de 12 salarii minime la mai mulți plătitori, atunci prin contract se va stabili plătitorul care va reține la sursă contribuțiile sociale. În cazul în care veniturile din drepturi de proprietate sau veniturile din activitatea sportivă NU depășesc plafonul la niciun plătitor de venit, dar cumulat depășesc plafonul de 12 salarii minime, atunci persoana fizică va declara CAS prin declarația unică.
În concluzie, dacă venitul impozabil al contribuabilului este între 12 și 24 de salarii minime, atunci baza de calcul a CAS nu poate fi mai mică de 12 salarii minime, dar dacă venitul este mai mare de 24 de salarii minime, atunci se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie. Atenție! Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.
7. Persoanele fizice care realizează venituri (activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și venituri din alte surse) din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară.
Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) este reprezentată de:
• nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;
• nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
• nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, obținut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară, atunci plătitorul de venit are obligația să calculeze contribuția de sănătate la o bază de calcul de 6 salarii minime , 12 salarii minime sau 24 salarii minime în funcție de venitul estimat. Plătitorul de venit trebuie să rețină și să plătească CAS, precum și să depună declarația 112.
În cazul în care veniturile estimate de la mulți plătitori de venit depășesc plafonul de 6 salarii minime, atunci prin contract se va stabili plătitorul care va reține la sursă contribuțiile sociale la o bază egală cu 6 salarii minime, 12 salarii sau 24 salarii în funcție de venitul estimat. În cazul în care veniturile estimate de la fiecare plătitor de venit NU depășesc plafonul, dar cumulat depășesc plafonul de 6 salarii minime, atunci
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
persoana fizică va declara CASS prin declarația unică la o bază egală cu 6 salarii, 12 salarii sau 24 salarii în funcție de veniturile cumulate realizate din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și venituri din alte surse. Atenție! Această prevedere se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.
V. Impozitul pe veniturile nerezidenților
1. În cazul dividendelor plătite de la un rezident către un nerezident se va aplica cota de 8% dacă cota prevăzută de convenție nu este mai favorabilă (prezentare certificat de rezidență fiscală valabil la data plății) sau nu se aplică alte prevederi mai favorabile (de exemplu neimpozitarea dividendelor plătite către persoane rezidente în alte state membre UE care dețin minim 10% pe o perioadă neîntreruptă de 1 an la data plății) .
VI. Taxa pe valoare adăugată
1. De la 1 ianuarie 2023 se va aplica cota de 9% pentru livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
• cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
• serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;
• livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
2. Pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 (cuprinde apele, inclusiv apele minerale și apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află) se majorează cota de TVA de la 9% la 19% începând cu 1 ianuarie 2023.
3. De la 1 ianuarie 2023 se va aplica cota de 5% la livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. Prin urmare, de la 1 ianuarie 2023 se va putea achiziționa o singură locuință cu o valoare mai mică de 600.000 lei cu o cota redusă de TVA – 5%. De la 1 ianuarie 2023 se va introduce ”Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023” în format electronic. Notarii vor trebui să consulte acest registru și să
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%. De asemenea, notarii vor avea obligația să completeze acest registru la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele la care s-a aplicat cota redusă de 5%.
4. În anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru locuințele livrate către persoane fizice pentru care s-a încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans. Locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite:
a) nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;
b) depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;
Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu excepția cazului în care s-a plătit un avans în baza unui contract încheiat până la 1 ianuarie 2023 și valoarea nu depășește 450.000 lei.
VII. Accize
1. Pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an și este cel prevăzut în anexa nr. 1.
2. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:
• 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;
• 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;
• 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;
• 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.
Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.
3. Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10—18 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni,
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
calculată în luna septembrie a anului 2021, față de perioada octombrie 2014—septembrie 2015, respectiv cu 114,27%. Atenție! Prevederile referitoare la accize intră în vigoare de la 1 august 2022.
VIII. Impozite și taxe locale
1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Valoarea clădirii se va determina în baza Studiilor de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. Valoarea clădirii se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
În situația în care valoarea din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. Atenție! Prin această modificare s-a eliminat evaluarea la cinci ani pentru clădirile nerezidențiale, iar valoarea impozabilă se va stabili pe baza grilei notariale.
2. Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
Contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documentele doveditoare, cu excepția celor aflați în evidența fiscală a unității administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafețele nerezidențiale. Dacă contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafața folosită în scop nerezidențial, atunci se va aplica cota de 0,5% asupra valorii întregii clădiri.
Prevederile referitoare la cotele de impozitare aplicabile clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, dar și la modul de stabilire a valorii impozabile vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
R.RO
___________________
IX. Impozitul specific
Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 până la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor (nu există obligația îndeplinirii condițiilor referitoare la plafonul de 500.000 euro, existența unui salariat, maxim 3 persoane juridice care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor deținute de același asociat/acționar cu peste 25% din titlurile de participare etc.) sau impozitul pe profit.
X. Sisteme moderne de plată
Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 10.000 euro (cursul BNR din ultima zi a anului precedent). Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
LAURSTANCIU@GMAIL.COM
OFFICE@ACCOUNTING-LEADER.RO
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO